Акаунт Сървис
начало
карта на сайта
имейл
Начало

Предлагаме цялостно счетоводно обслужване включващо:

 • Текущо въвеждане на първичните счетоводни документи
 • Изготвяне на Декларации N1 и N6 и предаването им в НАП
 • Изготвяне на дневниците продажбите и покупките и месечна и годишна декларация по ЗДДС
 • Текущо начисляване и обработване на ведомостите за служителите наети по трудово правоотношение, както и тези наети по Договор за управление и контрол
 • Отчитане на дълготрайни активи и амортизации, изготвяне на данъчен амортизационен план
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ДДС и данни на магнитен носител
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материални ценности отчетност
 • Калкулация на себестойност
 • Определяне размера и текущо начисляване на данъчни задължения
 • Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети
Счетоводството
 • Осъществяване на контактите с банките
 • Вътрешнофирмени ревизии
 • Организиране формата на счетоводството за съответния вид фирма
 • Хронологично завеждане на документите
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
beOnline